Verslag MR

Op 4 april kwam de MR bij elkaar.

Dit keer met een volle agenda, dus er is flink doorgewerkt! (gelukkig was het toch ook weer heel gezellig).

De uitslag van de godsdienst enquête is besproken. De uitslag was vrij duidelijk. Ouders vinden dat de Protestants Christelijke lessen onder schooltijd gegeven moeten worden zoals dit nu het geval is. Omdat er nogal wat ouders aangaven ook graag te zien dat er Humanistisch Vormend onderwijs gegeven wordt, is er aan de directie gevraagd of ze dit (als dit mogelijk is) wil regelen.

Verder is er aan de directie het advies gegeven om ouders beter te informeren over de burgerschapskunde lessen die op school gegeven worden. Uit de opmerkingen die door ouders bij de enquête geplaatst zijn, denken we als MR dat ouders te weinig weten wat de school allemaal doet.

Het vakantierooster voor volgend schooljaar is besproken. Als MR hebben we niet veel inspraak,​ want de vakanties worden bepaald door landelijke normen. Vervolgens wordt er regionaal naar gekeken (op de KJS wordt de FOKOR opzet gevolgd) en tot slot bepaalt het bestuur met de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad), hoe de vakanties ingedeeld worden. Wel kan de school zelf nog enkele extra vrije dagen indelen (studiedagen voor leerkrachten en extra vrije dagen omdat de kinderen anders wel erg veel schooluren maken). Hierin heeft de OMR adviesrecht. De MR vond dat er wel erg veel studiedagen voor het team waren en heeft aangegeven dat ze graag een paar dagen verschoven ziet. De opzet wordt aangepast. Zodra dit goed uitgewerkt is, gaat de informatie naar de ouders en op de Schoolwebsite.

Hoewel het schooljaar nog in volle gang is, wordt er al hard gewerkt aan de opzet voor volgend schooljaar. Zo is er een voorstel gedaan hoe om te gaan met de gelden voor personeel volgend schooljaar (formatieplan). Hoeveel geld wordt er besteed aan leerkrachten voor de groep? (ook volgend schooljaar hebben we weer 8 groepen, dus daar weinig verandering). Ook zal er weer een volle dag Erasmusklas georganiseerd worden. En krijgt de interne begeleidster 10 dagen meer tijd om haar werk te doen. Plusjuffen kunnen gehandhaafd en ook de werkdrukvermindering kan blijven zoals deze dit schooljaar was. Door een beetje extra geld van de regering hiervoor, kan er zelfs meer vakleerkracht gymtijd ingekocht worden. Juf Anja heeft laten weten dat ze op allebei de gymdagen van de KJS de lessen kan geven volgend schooljaar.  Allemaal onderdelen van het voorstel waar we als MR enthousiast over zijn.

De directie heeft de MR gevraagd om aan te geven waar ze graag de focus zien komend schooljaar met betrekking tot schoolontwikkeling. Er moet komende periode weer geschreven worden aan het schoolplan en aan een jaarplan. Graag wil Godelieve weten hoe de MR zou zien dat de KJS zich ontwikkelt (input voor het plan dus).

Er is uitgesproken dat we als MR erg blij zijn met de ontwikkelingen die de school doormaakt. De aandacht voor coöperatief leren. De stappen die gezet worden richting meer zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen worden als positief gezien. Vooral omdat ze op een geleide en leuke manier ontwikkeld worden. Het circuit werk in de groepen werkt erg goed (bij circuit werk oefenen kinderen de stof die uitgelegd is in groepjes. Meestal door er spelletjes en werkbladen over te maken. In circuit komen alle verwerkingsvormen aan de beurt omdat de kinderen na een korte tijd doorgaan naar een volgende verwerkingsopdracht). Ook over de proefjes die gedaan worden en het thema werk zijn we positief. Kinderen en ouders zijn enthousiast. De MR is positief over het rapport en de rapportagegesprekken. De rapportage gaat over het kind en niet alleen over de cijfers.

De technieklessen worden erg goed gevonden. Dus we hebben aangedrongen om als school vooral verder te ontwikkelen op de weg die het team nu ingeslagen is.  Waar nog winst te behalen is:  kinderen leren- leren. Hoe gaan kinderen om met huiswerk. Hoe kunnen ouders de kinderen daar bij helpen? Kinderen kunnen op verschillende manieren  leren. Graag wil de MR dat de school hier aandacht voor heeft in haar lesprogramma.

In de MR mag niet over personeel (persoonlijk) gesproken worden. Er is wel aandacht geweest voor het feit dat de KJS een tropentijd doormaakt mbt ziekte van leerkrachten. Sinds januari zijn er toch de nodige leerkrachten afwezig door ziekte. Daar is helemaal niets aan te doen. Maar het is wel een flinke belasting voor de school. Daarnaast hebben kinderen en team tussentijds afscheid moeten nemen van een kleuterjuf. Gelukkig lukt het steeds om de organisatie goed rond te krijgen. Daar verdient het team veel complimenten voor. Als MR vinden we dat er eigenlijk weinig zichtbaar is van het feit dat er extra hard gewerkt moet worden. Alles loopt goed en rustig door. Er is besproken of het goed zou zijn ouders meer te informeren over de leerkrachten die uitvallen. Nu krijgen ouders van de groepen die het betreft berichten over het probleem dat er speelt en de oplossing. Dat loopt wel goed. Over de vraag of  het goed/nodig is om daarnaast alle ouders op de hoogte te brengen van ziekte of afwezigheid van leerkrachten wordt verschillend gedacht. (Op dit moment zijn juf Jeannine en juf Kirsten langdurig thuis in verband met ziekte)​.

Met betrekking tot personeel is er ook besproken dat er een andere tijd gaande is. Personeelsleden worden opgebeld met de vraag om op een andere school te komen werken. Bestuurlijk worden er oplossingen gezocht voor de invallers problematiek, dus er worden nieuwe functies gecreëerd (zoals mobiele leerkrachten, leerkrachten in vast dienst die op verschillende scholen lessen over kunnen nemen).  Ook de KJS heeft hier mee te maken. Dus ook voor de KJS zullen er mogelijk iets meer wisselingen in het team gaan komen dan er afgelopen jaren geweest zijn. Dat is van de ene kant lastig en jammer, maar van de andere kant wordt er hard gewerkt aan het vinden van goede nieuwe leerkrachten. Tot nu toe wordt dit goed opgelost. Nieuwe mensen rollen gemakkelijk het team in. De ‘KJS’ cultuur wordt gehandhaafd.

Eind van dit schooljaar zal een van de OMR (ouder lid van de MR) afscheid nemen. Natasja (die helaas niet aanwezig was tijdens de vergadering) zal af aftreden als MR lid (haar zoon in groep 8 zit volgend schooljaar in het VO). Als MR gaan we een verkiezing voor een nieuw lid uitschrijven. Op korte termijn krijgen alle ouders een bericht via Parro over de procedure en het tijdpad (een voorproefje: ouders die zich aan willen melden voor de MR kunnen een stukje schrijven waarin ze zichzelf voorstellen. Deze zullen over alle ouders verspreid gaan worden en alle ouders kunnen vervolgens 1 keer per gezin stemmen). Maar meer en uitgebreide uitleg volgt!

Een deel van de vergadering wordt gevoerd zonder aanwezigheid van Godelieve (De directie is een deel van de vergadering informerend en adviserend aanwezig). Tijdens het laatste deel van de vergadering is gesproken over de informatie die de MR van de GMR heeft ontvangen en hoe we hier mee om willen gaan. Er is een taakverdeling gemaakt om alle ontvangen stukken goed door te spitten.