Het ondersteuningsteam

Alle scholen in het Samenwerkingsverband Drechtsteden beschikken over een Ondersteuningsteam (voorheen aangeduid als Zorgteam).

Het Ondersteuningsteam

  • bespreekt de gesignaleerde zorgen omtrent het kind en/of gezin en/of omgeving;
  • beoordeelt, weegt de zorgen;
  • denkt na over aan te bieden ondersteuning en hulp;
  • besluit indien nodig tot het laten doen van nader onderzoek;
  • stelt een afgestemde aanpak vast;
  • geeft handelingsadviezen voor de leraar;
  • evalueert de vastgestelde aanpak en stelt deze zo nodig bij;
  • adviseert indien nodig tot een andere onderwijssoort;
  • adviseert indien nodig een verwijzing naar het lokale CJG (Centrum Jeugd en Gezin).

Het Ondersteuningsteam wordt gevormd door:

 • de directeur en/of zijn vertegenwoordiger
 • de intern begeleider van de school
 • de jeugdarts of jeugdverpleegkundige
 • schoolmaatschappelijk werker
 • de orthopedagoog

Aan het overleg kunnen bij oproep deelnemen:

 • de groepsleraar
 • ambulant begeleider
 • deskundige uit het Speciaal (Basis) Onderwijs
 • medewerker lokaal CJG (Centrum Jeugd en Gezin)
 • medewerker toegang BJZ (Bureau Jeugd Zorg)
 • andere relevante functionarissen