Het ondersteuningsteam

Alle scholen in het Samenwerkingsverband Drechtsteden beschikken over een Ondersteuningsteam (voorheen aangeduid als Zorgteam).

Het Ondersteuningsteam

  • bespreekt de gesignaleerde zorgen omtrent het kind en/of gezin en/of omgeving;
  • beoordeelt, weegt de zorgen;
  • denkt na over aan te bieden ondersteuning en hulp;
  • besluit indien nodig tot het laten doen van nader onderzoek;
  • stelt een afgestemde aanpak vast;
  • geeft handelingsadviezen voor de leraar;
  • evalueert de vastgestelde aanpak en stelt deze zo nodig bij;
  • adviseert indien nodig tot een andere onderwijssoort;
  • adviseert indien nodig een verwijzing naar het lokale CJG (Centrum Jeugd en Gezin).

Het Ondersteuningsteam wordt gevormd door:

 • de directeur en/of zijn vertegenwoordiger
 • de intern begeleider van de school
 • de jeugdarts of jeugdverpleegkundige
 • schoolmaatschappelijk werker
 • de orthopedagoog

Aan het overleg kunnen bij oproep deelnemen:

 • de groepsleraar
 • ambulant begeleider
 • deskundige uit het Speciaal (Basis) Onderwijs
 • medewerker lokaal CJG (Centrum Jeugd en Gezin)
 • medewerker toegang BJZ (Bureau Jeugd Zorg)
 • andere relevante functionarissen

Niet apart maar samen…

In de Nieuwsbrief van 5 november 2015 staat te lezen dat we op school mee hebben gewerkt aan het onderzoek en de scriptie van Leonie van Bruinisse over echtscheidingsproblematiek en wat dit betekent voor ons handelen op de KJS.

Onderstaand vindt u het onderzoeksrapport en het protocol gemaakt naar aanleiding van deze samenwerking.

Niet alle adviezen uit het protocol zijn al verwerkt in schoolbeleid. Stap voor stap zullen we waar mogelijk en nodig ons schoolbeleid aanpassen. Het gezamenlijk voeren van oudergesprekken is schooljaar 2015-2016 een eerste stap die we maken.

Wij wensen u veel leesplezier.

Mochten het rapport of het protocol vragen oproepen dan hopen we dat u ons hierover benadert.
Mocht u in contact willen komen met de maakster van het rapport of het protocol, ook dan kunt u ons benaderen. We kunnen dan zorgen dat Leonie contact met u opneemt.