MR laat weten

Deze week, op 6 juni 2017 is de MR weer bij elkaar geweest.

Nadat de notulen zijn besproken hebben we eerst een evaluatierondje gemaakt over punten die we het afgelopen jaar op de agenda hadden staan.

Passend onderwijs informatie:

Op verzoek van ouders stonden er voor dit schooljaar verschillende informatie bijeenkomsten gepland over Passend onderwijs. Helaas bleken er geen ouders te zijn die deze informatie momenten bij wilden wonen. Daarom is school gestopt met het organiseren ervan. Mocht er toch voldoende animo komen dan gaat school opnieuw haar best doen om deze informatie momenten te organiseren.

We hebben een aantal nieuw geïntroduceerde methodes en toetsen besproken en geëvalueerd oa Groove me, Route 8. Tevens is er gesproken over het schoolkoor en het nieuwe rapport.

Een van de zaken die naar voren kwamen over het nieuwe rapport was dat er ouders zijn die hebben aangegeven dat ze het lastig vinden dat ze pas in februari te zien krijgen hoe hun kind er voor staat. School wil dit op twee manieren proberen op te vangen.

Eerste manier: door het openstellen van een ouderportaal. Via het ouderportaal van Parnassys (Leerling Administratie Systeem) kunnen ouders de resultaten van de toetsen (methode en niet methode toetsen) inzien. Hiervoor moeten ouders inloggen. Indien u uw gebruikersnaam kwijt bent kunt u een mailtje naar sturen aan: Gerdi.ter.Heegde@ozhw.nl Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn dan kunt u de knop ‘wachtwoord vergeten’ in het ouderportaal gebruiken.

Tweede manier: de school zal de niet-methode toetsen (cito) eerder afnemen, zodat er voor de voorjaarsvakantie oudergesprekken ingepland kunnen worden.

Met betrekking tot de centrale eindtoets is besproken dat de Route 8 toets goed is bevallen (beter dan de IEP toets die vorig schooljaar afgenomen werd). De resultaten waren passend voor de kinderen. Er is boven het landelijk gemiddelde gescoord en daar is school heel trots op!

Inmiddels is een werkgroep Nieuwe schooltijden samengesteld. De werkgroep bestaat uit twee ouders, twee leerkrachten en de directeur. De werkgroep komt voor de zomervakantie al een keer bij elkaar. Ze zullen mogelijkheden voor nieuwe schooltijden onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek zullen ze bespreken wat goede opties zijn voor de KJS. Naar aanleiding hiervan zal de werkgroep een of meerdere mogelijkheden voorleggen aan alle ouders van de school om te onderzoeken of ouders in kunnen stemmen met de nieuwe schooltijden die de werkgroep voor zal stellen. Pas als de meerderheid van ouders positief reageert op het voorstel kan er overgegaan worden op aanpassing van de schooltijden.

De MR vindt het heel fijn om te zien dat de school met een oplossing is gekomen voor de drukte op het plein. We voelen ons serieus genomen door de school n.a.v. het ingebrachte punt eerder dit jaar!

Het was alweer de laatste MR vergadering van dit schooljaar. Volgend schooljaar zullen de ouders van de MR in functie blijven. Bij de Personele MR leden zal wel een wisseling plaats vinden. Juf Kirsten zal na veel jaren in de MR andere taken op school uit gaan voeren. Juf Jolanda zal haar plaats in de MR overnemen. We bedanken juf Kirsten voor haar geweldige inzet voor de MR!

Verslag Medezeggenschapsraad (MR)

Op 9 mei heeft er weer een MR vergadering plaats gevonden.

De MR heeft het concept regelement van de Ouderraad (OR) doorgenomen. De MR is positief over het feit dat de OR een reglement opstelt. Op deze manier weet iedereen waar hij aan toe is. Het regelement is kritisch doorgenomen. Onder voorbehoud van enkele aanpassingen is het goedgekeurd.

Er is gesproken over de pauze op de KJS. Het plein is te vol. Opsplitsen van de pauzetijden kan alleen als er meer ouderhulp voor de pauzes komt. Ook moet er een manier gevonden worden die leerkrachten nog steeds de mogelijkheid geeft om te pauzeren (cao regel).

Op de manier waarop het nu werkt, is de pauze al slecht te organiseren omdat ouderhulp niet gemakkelijk te organiseren is. Volgende MR vergadering bespreekt de MR een nieuwe organisatievorm.

Stichting Vrienden van de KJS is in oprichting. Een Stichting opgezet door ouders die gelden genereert om school (en andere instanties die in het belang van de kinderen van het dorp werken!) financieel ondersteunt als hier een verzoek toe wordt ingediend.

MR en ouders van school worden op korte termijn verder ingelicht over de Stichting.

Komend schooljaar zullen we op school praten over nieuwe schooltijden. Deze nieuwe schooltijden gaan dan per 1 augustus 2018 in.

Het is erg belangrijk dat er goed overleg is over de te kiezen tijden. Om deze reden is Godelieve samen met een ouder van de MR; Natasja naar een studiedag geweest hierover.

Een belangrijke tip hier was: formeer een werkgroep Nieuwe schooltijden. In deze werkgroep zullen ouders en teamleden samen met Godelieve in gesprek gaan over dit onderwerp. Alle mogelijke opties worden onderzocht. Vervolgens worden alle ouders van school bevraagd over hun voorkeur. Uiteindelijk wordt een voorstel voorgelegd aan de MR die moet instemmen met nieuwe tijden.

De vraag aan alle ouders: welke 3 ouders willen zitting hebben in de werkgroep Nieuwe schooltijden? De bedoeling is dat de werkgroep dit schooljaar 1 keer bij elkaar komt en volgend schooljaar (voornamelijk de eerste helft van het jaar ) nog een aantal keren (avonden?!).

Tijdens de MR vergadering is de studiedag en de eerste informatie over de aanpak besproken met de MR leden.

Wilt u lid worden van de tijdelijke werkgroep Nieuwe schooltijden? Opgeven kan bij: godelieve.odijk@ozhw.nl

MR 7-03-2017

Tijdens de medezeggenschapsraad (MR) vergadering van deze week is besproken dat de Ouderraad (OR) kascontroles uit heeft gevoerd. Ook dat zij bezig is met het opstellen van een regelement. De leden van de MR zijn enthousiast over de energie en de acties die de ouders van de OR ondernemen om de financiën goed in kaart te brengen. Ook dat er met een regelement gewerkt gaat worden is een mooie ontwikkeling. Iedereen weet straks waar hij/zij aan toe is met betrekking tot de OR. Verder begrepen we dat de OR een mooie reserve heeft opgebouwd in de financiën. Het is een compliment waard om te horen dat ze een positief saldo hebben. Het geeft een fijn gevoel dat er serieus wordt omgegaan met het innen en het betalen van en door ouders.

De MR heeft problemen met het openen van de mailbox van de MR. Mocht u recentelijk een bericht gemaild hebben, dan kan het zijn dat u nog niks van ons gehoord heeft. We verzoeken u dan om met ons persoonlijk contact op te nemen. U kunt ook de voorzitter Kirsten den Braven vragen naar het persoonlijke mailadres van een van de ouders van de MR. We gaan onderzoeken waarom de mailbox niet geopend kan worden en houden u op de hoogte.

De MR stemt in met het voorstel vakantierooster 2017-2018. Hierdoor is het vakantierooster definitief. Dit vakantierooster vindt u elders in deze nieuwsbrief en op de website van de school.

Er is gesproken over het formatieplan 2017-2018. We zijn heel erg blij dat de school ook volgend schooljaar weer 8 groepen kan bekostigen!

Er worden steeds minder kinderen in Heerjansdam geboren. Hierdoor is er ook op de KJS sprake van een lichte terugloop van leerlingen. Minder leerlingen betekent minder geld. In de MR is besproken waarop de school het beste een beetje kan bezuinigen. Op dit moment is er op school veel ondersteuning voor kinderen die leren moeilijk vinden. Juf Marian is er 2 dagen per week en juf Ineke ondersteunt 1 dag per week. Ook volgend schooljaar zal juf Marian onze kinderen nog helpen. De MR heeft daarom aangegeven dat áls er bezuinigd moet worden, een dag extra ondersteuning laten vallen een optie is. Ook is er een dag per week een leerkracht bezig met ‘taakrealisatie’. Deze leerkracht zorgt dat er getoetst kan worden, dat leerkrachten bij elkaar in de klas kunnen kijken en dat coördinatoren hun werk kunnen doen. Het heeft niet de voorkeur van de MR om deze ondersteuning helemaal weg te bezuinigen. Mocht verdere bezuiniging noodzakelijk zijn dan vinden zij een halve dag per week ondersteuning bezuinigen maximaal. Gesprekken van de directie met het College van Bestuur zullen uiteindelijk bepalen hoeveel ruimte er is voor de ondersteuning.

Zoals inmiddels bekend zal zijn, is onze school onderdeel van de gefuseerde Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden (OZHW). OZHW bestaat uit Primair Onderwijs scholen (PO) en Voortgezet Onderwijsscholen (VO). Door de fusie worden sommige regels die gelden in het VO ook ingevoerd in het PO. Een van de nieuwe regels waar wij mee te maken krijgen is het feit dat ouderleden van de MR per vergadering een vergoeding uitgekeerd kunnen krijgen (vacatie regeling). Ouders van de MR die het op prijs stellen, krijgen per vergadering 25 euro vergoeding.

MR 17-01-2017

Op dinsdag 17 januari is de MedezeggenschapsRaad (MR) weer bij elkaar gekomen. We zijn de vergadering begonnen met de mededeling dat Kirsten den Braven (leerkracht groep 1-2 B)  de rol van voorzitter dit jaar overneemt van Marleen den Otter (leerkracht groep 7, nu tijdelijk Interne Begeleidster) . De reden van deze wisseling ligt in het feit dat Marleen den Otter tot de zomervakantie deel uitmaakt van het management van de school. Zij zal hierdoor dagelijks mee beslissen in gang van zaken op school en meepraten over te maken beleid. Dit is geen handige combinatie met het voorzitterschap van de MR. (omdat het om een tijdelijke situatie gaat, blijft Marleen wel lid van de MR)

Tijdens de vergadering is er weer gesproken over de organisatie van de pauze, dit was een actiepunt vanuit de vorige vergadering. School heeft het onderwerp intern besproken en heeft naar mogelijkheden gezocht om minder kinderen tegelijk op het plein te laten zijn. Er zijn wel wat opties te bedenken, maar school komt niet tot mogelijkheden die ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. Een van de problemen die nu speelt, is dat het lastig is om de huidige pleinwachtdienst gevuld te krijgen door ouders. In het verleden is er door 95% van de ouders gekozen om over te gaan naar continurooster, waarbij ouders hebben aangegeven zelf een bijdrage te zullen leveren om de pauze te regelen. In eerste instantie zou dat gaan om het draaien van pleinwacht. Het blijkt nu dat het vaak dezelfde ouders zijn die pleinwacht willen en/of kunnen draaien. Omdat het organiseren van de pauze nu al lastig is, is het extra lastig om een uitgebreidere pauze te organiseren, zodat er minder kinderen tegelijk op het plein zijn. (dit is het discussiepunt/ knelpunt waar op dit moment een oplossing voor gezocht wordt) De MR ondersteunt het idee van de school om het probleem met ouders te bespreken en samen naar een oplossing te gaan zoeken. Hiervoor is het de bedoeling een oudergroep te formeren die samen met een afvaardiging van de leerlingenraad gaat  zoeken naar mogelijkheden om de pauzes zo te organiseren dat er minder kinderen op het plein zijn.

Ook hebben we gesproken over het inspectierapport. We zijn als MR trots op het goede resultaat! Godelieve heeft uitgelegd hoe de school omgaat met de verbeterpunten die er uit zijn gekomen. De punten zullen in het team besproken worden en er zal met elkaar gekeken worden hoe de verbeterpunten aangepakt kunnen worden. Deze resultaten zoals ze nu zijn, geven de mogelijkheden voor de KJS om een aanvraag excellente school in te dienen. Ouders van de MR hebben zich positief uitgelaten over deze mogelijkheid. Teamleden zullen samen in het team nog verder bespreken of een aanvraag indienen een goed plan is.

Binnenkort start er een cursus over het reilen en zeilen van een MR op school. Sabine, Natasja en Maaike willen deze cursus gaan volgen en spreken een datum af. Deze cusrus is in het verleden ook gevolgd door de andere MR leden en is als positief ervaren.

Op de website van de KJS staat een nieuwe foto van alle MR-leden.

U kunt ons altijd aanspreken op het plein, maar ons ook benaderen via het volgende emailadres: mr@kjs-heerjansdam.nl

MR 27-09-2016

Tijdens de eerste mr- vergadering van schooljaar 2016-2017 hebben we eerst de huishoudelijke zaken besproken. Marleen den Otter zal de taak van voorzitter voor haar rekening nemen en Sabine Rijsdijk de taak van secretaris.

De punten die vanuit de schoolse zaken aan orde zijn gekomen zijn:

De gemeente organiseert samen met alle RaJuBiBoS gebruikers (Rank, Yes! en KJS) een ludieke actie verkeersactie. Hierover is een bijeenkomst geweest. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zal ook de Werkgroep Verkeersveiligheid RaJuBiBos (“WVR”), weer bij elkaar komen om verder te praten over de inrichting van de schoolomgeving. We hopen dat de Dorpsraad aan kan sluiten bij dit overleg.

Nieuwe opzet rapport: de school heeft zowel van leerkrachten als van ouders positieve geluiden gehoord over de oudervertelgesprekken. Dat neemt niet weg dat het voor alle partijen even spannend was. Er wordt uitgekeken naar het volgende gesprek. Aan de opzet van de rapporten voor het tweede gesprek wordt nog steeds door de werkgroep van leerkrachten en ouders gewerkt.

Veiligheid op het schoolplein: Naar aanleiding van de vorige vergadering is er zowel in de klassen als in de nieuwsbrief aandacht besteed aan het gebruik van de schommel. Mede door de oplettendheid van ouders blijkt dat we met elkaar een veiliger plein gecreëerd hebben en dat is voor iedereen fijn! Het blijft belangrijk dat er maar 2 kinderen tegelijk op de schommel mogen, ook na schooltijd.

In de rondvraag hebben we stilgestaan bij een vraag van een ouder of er nog eens kritisch gekeken kan worden naar de grote pauze op het schoolplein. In het team van de KJS worden de mogelijkheden van het organiseren van de pauze nog een keer bekeken. En dan vooral het zoeken naar een manier die er voor kan zorgen dat er minder kinderen tegelijk op het plein zijn.

Mochten er vanuit de ouders andere zaken zijn die bij de ouders leven, weet dan dat u altijd een van de MR leden kunt aanspreken. Tevens is er een mailadres van de MR: mr@kjs-heerjansdam.nl

MR 14-06-2016

Tijdens de laatste vergadering van dit schooljaar startten we met afscheid van Miranda en Joni. Met name Miranda heeft zich jaren ingespannen voor de MR en heeft het laatste jaar ook het voorzitterschap uitstekend gedaan.

We hebben eerst even stilgestaan bij een ingekomen punt van één van de ouders. Dit punt betrof de schommel. Door ouders wordt deze schommel best gevaarlijk gevonden. Onder schooltijd gelden er duidelijke regels, maar voor en na schooltijd worden die regels niet door alle leerlingen nageleefd. De leerkrachten besteden hier opnieuw aandacht aan tijdens de lessen, maar er wordt ook een dringend beroep gedaan op alle ouders die voor en na schooltijd op het plein zijn. Houd uw eigen kind in de gaten, zodat alle leerlingen veilig op en rond de schommel kunnen spelen. In deze nieuwsbrief wordt hier ook door Godelieve nog aandacht aan geschonken.

We hebben het kwaliteitsdocument volledig doorlopen. In dit document is oa het jaarplan en het schoolplan terug te vinden, maar er staan ook vele protocollen in die iedere school verplicht hoort te hebben. U moet dan denken aan protocollen m.b.t. kindermishandling, seksueel misbruik en gebruik van alcohol, drugs etc. Natuurlijk gaat iedereen ervan uit deze protocollen nooit nodig te hebben, maar ze horen er te zijn. De MR kon instemmen met al deze protocollen. We hebben echter wel wat langer stilgestaan bij het pestprotocol. Pesten is uiteraard is actueler en moet zeker klaarliggen voor dit soort vervelende situaties. De KJS kiest voor een bepaalde methodiek waarbij het pesten op school wordt aangepakt. De MR heeft vertrouwen in die methodiek.

Tijdens de volgende vergadering zijn de nieuwe leden Maaike en Sabine officieel lid van de MR en mogen ook zij stemmen. Uiteraard willen zij graag, samen met Natasja, aangesproken worden door alle ouders, indien er iets is wat in de MR besproken zou moeten worden. Tenslotte vertegenwoordigen zij alle ouders van de KJS!

MR 25-05-2016

Op 25 mei was er weer een MR-vergadering. Met het oog op het nieuwe schooljaar en alle voorbereidende activiteiten die daar al voor verricht worden, krijgen wij de komende vergaderingen weer veel stukken ter instemming.

Tijdens deze vergadering stond de schoolgids 2016-2017 op de agenda. Alle leden hebben de schoolgids uitgebreid bestudeerd. Met wat kleine aanpassingen, die doorgevoerd zullen worden door Godelieve, is deze gids goedgekeurd.

Marleen, Femke en Joni zijn begin april naar een MR introductiecursus geweest. Het was een leerzame avond en we zijn een map met relevante informatie rijker. Uiteraard hebben we verslag gedaan in de MR. We hebben ook ervaren dat we eigenlijk goed functioneren als MR, zeker als we de mede-cursisten hoorden spreken. We bevelen de cursus dan ook aan bij de twee nieuwe MR-leden, Maaike Ouwerkerk en Sabine Rijsdijk.

Komend jaar nemen Miranda Mes en Joni Heijboer afscheid als MR-leden. Miranda was al langer bekend, maar Joni heeft ervoor gekozen, in verband met een andere functie binnen OZHW (het bestuur waar ook de KJS onder valt), de rol als MR-lid neer te leggen. Aangezien we net verkiezingen hebben gehad met drie kandidaten betekent dit dat de 3e kandidaat, Natasja van Ooijen MR-lid zal blijven.

De verdeling van de rollen over de diverse personen zal zijn:

Marleen den Otter voorzitter (teamlid)

Natasja van Ooijen secretaris (ouder)

Maaike Ouwerkerk MR lid (ouder)

Sabine Rijsdijk MR lid (ouder)

Femke Lootsma MR lid (teamlid)

Kirsten den Braven MR lid (teamlid)

(de voorzitter en de secretaris vormen samen het dagelijks bestuur)

Tot slot, er is heel veel positieve feedback gegeven op het nieuwe rapport. De werkgroep zal verbeteringen aanbrengen en wordt komend schooljaar ingevoerd.

MR 29-03-2016

Tijdens de 4e MR-vergadering werken we alweer naar het einde van dit schooljaar toe en is de voorbereiding voor 2016-2017 gestart.

Dat betekent dat de nodige voorstellen ter instemming voor ons klaar lagen.

We hebben alle stukken goedgekeurd. Het formatieplan, de vakantieregeling en het fruitbeleid. Met name over het laatste onderdeel valt genoeg te discussiëren. Waar nu maar drie ouders en drie juffen hun uiteenlopende meningen graag willen terugzien, is het helemaal lastig in de alledaagse praktijk tijdens de ochtendpauze en de lunch. Daar verschillen de ideeën van ouders m.b.t. een verantwoorde en gezonde pauzehap of lunch enorm, blijkt uit de verhalen. Een vastgesteld stukje over waar de KJS voor wil staan en wat men van ouders en leerling verwacht, is dus geen overbodige luxe. De MR heeft dan ook ingestemd met een fruit- en groentebeleid dat aansluit bij de huidige tijd en maatschappij:

School streeft naar zoveel mogelijk gezonde voeding in school.

Waar mogelijk geeft zij hierin het juiste voorbeeld en zal hier actief op sturen, bijvoorbeeld in lessen en berichtgeving naar ouders.

De school wil daarnaast flexibel en situatie passend omgaan met het toelaten van versnaperingen tijdens bijzondere omstandigheden.

Leerkrachten geven waar mogelijk het goede voorbeeld naar kinderen.

Zij eten geen (ongezonde) traktaties in het bijzijn van kinderen,

tenzij er samen gegeten wordt.

Op maandag tot en met donderdag worden er gezonde tussendoortjes/ lunch gegeten in de pauzes (groente, fruit, brood met beleg) alleen op vrijdagen is er ruimte voor (gezonde) koek.

Dit beleid zal komend schooljaar ingaan en er wordt vanuit gegaan dat ouders en kinderen zich hierin kunnen vinden en dit dus volgen.

De MR-verkiezingen staan voor de deur. Houd de stembrieven en mails even in de gaten en vergeet het strookje niet in te leveren. De MR zoekt twee nieuwe leden voor komend schooljaar.

Een deel van de huidige MR zal op 7 april een cursus volgen, gericht op het MR-lidmaatschap. Zinvol en goed om alle wet- en regelgeving weer even op een rijtje te hebben.

De komende twee vergaderingen zullen ook verder in het teken staan van de voorbereidingen op het komende schooljaar, zoals het schoolplan en de schoolgids.

MR 26-01-2016

Dinsdagavond 26 januari kwam de MR weer bijeen. Over diverse agendapunten is gediscussieerd en gebrainstormd.

De rapporten worden op dit moment aangepast, de rol van de leerlingen in de nieuwe rapporten wordt groter. Godelieve heeft hier in deze nieuwsbrief ook meer over geschreven. De oudergeleding van de MR probeert graag de nieuwe rapporten, zodat gekeken kan worden hoe het werkt en feedback gegeven kan worden aan de leerkrachten. Het team zal meer ouders vragen zich op te geven voor deze pilot middels de nieuwsbrief.

De ICT-ontwikkeling staat ook op de KJS niet stil. De Smart boarden zijn in sommige lokalen toe aan vervanging en ook de tablets van groep 4 t/m 8 kunnen gefaseerd vervangen worden. Om de juiste devices en overige apparatuur te kunnen kiezen, wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de producten die op de markt zijn en wellicht interessant kunnen zijn voor de KJS.

Verder voerden we een inspirerend gesprek over het komende schoolplan. Waar wil de KJS over 4 jaar staan? Welke pijlers zijn hiervoor van belang en waar zit de kracht van de KJS? Goede vragen om ook in de MR de revue te laten passeren en ook te kijken hoe de ouders hier tegenaan kijken. Één belangrijke uitkomst was zeker dat de KJS veel mooie en nieuwe initiatieven heeft ingezet de laatste jaren en deze ontwikkelingen verder uitgewerkt moeten worden en vervolgens geborgd.

Uiteraard komen ook thema’s als Wetenschap & Techniek, Kunst & Cultuur aan bod en zal de KJS de pijlers als zelfstandig werken en het ontwikkelen van zelfverantwoordelijkheid van jonge kinderen terug laten komen in het schoolplan.

De vorige vergadering spraken we ook al wat langer over het schoolfruit. Hier is nog geen beslissing voor komend jaar over genomen, het schoolfruit is in ieder geval voor dit gehele schooljaar aangevraagd.

Het team zal zich wel gaan buigen, n.a.v. de discussie tijdens deze vergadering, over het geven van het goede voorbeeld. Hoe doe je dat als team? Hoe vorm je een beleid dat aansluit bij gezonde voeding? Wat bied je de leerlingen dan wel of juist niet aan bij schoolactiviteiten? En doet goed voorbeeld wel goed volgen?

Er wordt door de personeelsleden van de MR namelijk ook aangegeven dat niet alle trommeltjes even gezond worden gevuld en dat met name in de bovenbouw de schoolregels m.b.t. fruit en koek niet worden gevolgd. Is goed voorbeeld dan straks wel voldoende of moet er een strakker beleid komen? Dit actuele onderwerp zal zeker terugkomen op de agenda!

In maart zal de verkiezingsprocedure voor twee nieuwe MR-leden worden gestart. Miranda zal zich hier samen met Marleen den Otter over gaan buigen. Uiteraard hopen we dat zich veel ouders aanbieden om zich verkiesbaar te stellen. voor twee nieuwe MR-leden hebben we namelijk minimaal drie ouders nodig!

MR vergadering 17-11-2015

Afgelopen dinsdag stond de tweede MR-vergadering van dit schooljaar gepland. Met een behoorlijk volle agenda op het programma hebben we een lange en goede avond achter de rug. We hebben onder andere gesproken over diverse ontwikkelingen en pilots. Uiteraard willen we u weer graag informeren over een aantal van deze ontwikkelingen.

Allereerst is een ingekomen mail van één van de ouders uitgebreid besproken. In deze mail werd de vraag gesteld of de nieuwe IB’er, Kimberley Jacobs, misschien familie zou zijn van Godelieve Odijk-Jacobs.  De MR is blij dat dergelijke vragen gesteld worden, zodat er ook op gereageerd kan worden. Nee, Kimberley is niet de dochter van Godelieve. Zij delen toevallig dezelfde naam. Een sollicitatiecommissie, bestaande uit onder andere één van de ouders van MR, staat bij zulke gegevens altijd stil. In een dergelijke situatie zou een familielid geen deel meer uitmaken van een sollicitatiecommissie. We vinden het prettig dat we door de vraag van deze ouder de geruchten die wellicht een eigen leven gaan leiden, weg kunnen nemen. We hopen dan ook dat u zulke vragen, die misschien een stukje van de integriteit ter discussie stellen, blijft stellen aan de MR.

De afgelopen weken zijn de verschillende fruit-en groentesoorten ook niemand ontgaan. De school heeft zich aangesloten bij de pilot schoolfruit, zoals Godelieve al in de vorige nieuwsbrief meldde en enthousiast uitdeelde op de oudercontactavonden. Ook tijdens een pilot moet er gezocht worden naar de wijze waarop iedere leerkracht in alle groepen omgaat met dit schoolfruit. Daarom worden de volgende afspraken in ieder geval gemaakt, namelijk op woensdagen en vrijdagen wordt gebruik gemaakt van dit schoolfruit. Leerlingen die hier niet voldoende aan hebben, kunnen in overleg met de leerkracht hier een gezonde boterham aan toe voegen. Ouders kunnen dit dan met de leerkracht bespreken. De bekende ‘koekjesdag’ op vrijdag komt gedurende de pilot te vervallen. Aangezien het een pilot betreft, zal dit onderwerp nog terugkomen op de agenda voor hier een besluit over genomen zal worden voor de langere termijn.

Ook hebben we langer stil gestaan bij de veiligheid op het schoolplein tijdens het buitenspelen. Veiligheid heeft altijd de aandacht in het team van leerkrachten en MT, dus ook tijdens het buitenspelen. Door het team is een aantal regels aangepast, zoals bijvoorbeeld het gebruik maken van het toilet tijdens het buitenspelen. We zijn erg blij met de vele ouders die hebben aangegeven pleinwacht te willen zijn. Zonder deze ouders zou er veel minder toezicht kunnen zijn. Mocht u echter toch merken dat uw kind tijdens het buitenspelen (tijdens de schooldag of tijdens de middagpauze), een minder prettig ervaring heeft, is het goed dit direct dezelfde dag bij de leerkracht te melden. Alleen als direct op bepaalde situaties ingespeeld kan worden, kunnen zaken adequaat opgelost worden. Ook dit punt komt regelmatig terug op de agenda, zodat we elkaar goed op de hoogte blijven houden.

Dinsdag 29 september hebben we de eerste MR-vergadering van het schooljaar 2015-2016 gehad. Tijdens deze vergadering hebben we Marleen den Otter welkom geheten als nieuw MR-lid. Jeannine Giljam heeft na vele jaren van dienst afscheid genomen!

In deze eerste vergadering hebben we een aantal zaken besproken zoals de verkeerssituatie rond de school, scholingsaanbod voor MR-leden, de techniektorens en het verslag van de GMR.

Met betrekking tot de verkeerssituatie is het fijn om aan te geven dat er een groep vaders in de werkgroep plaats heeft genomen en betrokken is bij de gesprekken met de gemeente.

Femke is dit jaar de wetenschap- en techniek coördinator en geeft aan dat als hulpouders de techniekopdrachten moeten begeleiden, zij de opdrachten wel vooraf moeten bekijken. Vaak zijn er opdrachten die even voorbereid moeten worden.

We hebben besloten dat de aantekeningen van de MR in vorm van een verslagje op de website geplaatst worden. De agenda is een week voor de vergaderingen zichtbaar en uiteraard zullen we middels de nieuwsbrief aan blijven geven waar over gesproken is.