Wat is burgerschapskunde?

De wet voor het basisonderwijs schrijft school voor wat ze aan lessen moet verzorgen.

Met betrekking tot burgerschap staat er het volgende vermeld:

De burgerschapsopdracht: wet en regelgeving

27-2-2015

Wet

Scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap. In de onderwijswetten (Artikel 8 lid 3 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 17 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 11 lid 3 van de Wet op de expertisecentra) is de volgende formulering opgenomen: 

Het onderwijs:

  1. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
  2. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
  3. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

 

Op onze school geven we deze opdracht op verschillende manieren vorm.

Zo profileren wij ons in de basis als openbare school met duidelijke afspraken en regels: we zijn niet allemaal hetzelfde, we zijn wel allemaal gelijk. Iedereen is welkom en we omarmen de talenten die onze kinderen hebben. (zie onze visie en missie)

Naast het feit dat we in ons dagelijkse gedrag dus veel bezig zijn met goede burgers zijn en dit bij onze kinderen voor te leven en aan te leren, hebben we de nodige lessen die goed burgerschap onderwijzen.

Zo gebruiken wij Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. Deze methode gaat over de het dagelijkse nieuws. Niet alleen lezen we wat er staat en leren we het begrijpend lezen.

Ook praten we over de actuele onderwerpen in de klas. De verwerking kan variëren. Van gesprek tot verder uitzoekwerk/ verdieping over de onderwerpen of verschillende vormen van samen discussiëren of debatteren. Zo is er deze week in Nieuwsbegrip ook aandacht voor de achtergrond van het paasfeest. Dit gaat dan over de herkomst van het paasfeest en wat het betekent voor christenen.

Ook in onze Leefstijl methode en vrij nieuwe taalmethode komen burgerschapskundige vraagstukken aan bod.

We nemen zoveel mogelijk deel aan activiteiten die zich voordoen in het dorp (zoals binnenkort weer de avond4daagse, de inzameling voor de radioactie afgelopen kerst, ons bezoek aan Bergarde en de tennisvereniging) en een paar keer per jaar laten we onze buren weten dat we graag onderdeel zijn van het dorp (zo brengen we bijvoorbeeld in de lente een lentegroet rond).

In de enquête van de MR bleek dat ouders niet goed weten wat we op school allemaal doen om kinderen waarden en normen bij te brengen. We hopen dat bovenstaande informatie hier in ieder geval een klein beetje meer inzicht in geeft. Maar uw kind kan u hier zelf ook vast wel een en ander over vertellen!