Verslag MR

Verslag MR

Op woensdagavond 22 april had de MR weer voor de 2e keer een online vergadering. Dit keer was het onderwerp: Wat vindt de MR belangrijk met betrekking tot 1,5 meter afstand onderwijs?
En wat vindt de MR belangrijk als de school weer (gedeeltelijk) open gaat na de meivakantie? Het is duidelijk dat de scholen op aangepaste wijze open gaan na de meivakantie.

Als eerste kwam de mededeling van het kabinet via premier Rutte. Vervolgens is er OZHW breed een bijeenkomst geweest o.l.v. Mw. Jenny Everts, voorzitter College van Bestuur, met alle school directeuren. Daar zijn afspraken gemaakt. Ook is er een landelijk protocol opgesteld. Het bestuur heeft aangegeven dat school zoveel mogelijk moet werken als voorgeschreven in het protocol.
Vervolgens heeft Godelieve overleg gehad met de leerlingenraad en staat morgen overleg met het team op de planning. Graag neemt Godelieve de input van de MR mee naar het team.

Vanuit de oudergeleding van de MR komen een aantal wensen door die zijn geïnventariseerd.

Er wordt gestart met de mededeling dat de ouders begrip hebben voor de complexiteit en veel vertrouwen hebben in de school. De school is blij met deze complimenten!

Vervolgens is het verzoek of het mogelijk is kinderen uit één gezin op dezelfde dagen naar school te laten gaan.
Liever geen gedeelde spullen gebruiken.
Kinderen kunnen zelf met meegebrachte schoonmaakdoekjes hun tafels een aantal keer per dag schoonmaken.
Geen ouders in de school.
Wisselende schooltijden en geen groepen mengen.

Er zijn ouders die aangaven te twijfelen om hun kind(eren) naar school te laten gaan.

En er was een vraag van een ouder of de juni vakantie week gebruikt kan worden om kinderen extra onderwijs te geven.
Dit laatste gaat niet gebeuren, ten eerste omdat er op OZHW niveau besloten is dat alle vakantie zoals gepland doorgaan. De meivakantie, de zomervakantie maar ook de week in juni. Nu is deze week ook nodig voor de leerkrachten. In deze week zijn namelijk vergaderingen en studiedagen gepland.

Tevens wordt er gesproken over de vraag over invloed van luchtvochtigheid op verspreiding. De MR vraagt of we voldoende zullen ventileren.
Ook schijnt zingen voor extra verspreiding te kunnen zorgen.
Op dit moment zijn er verschillende geluiden over verspreiding van Corona. We zullen rekening houden met de vragen en opmerkingen die er door de MR gemaakt zijn.

Er is samenwerking met de BSO.

Ouders mogen niet in school. Ook is het de bedoeling dat er zo weinig mogelijk ouders naar school toe komen. De MR vindt het goed dat de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 gevraagd zullen worden om alleen naar school te komen. Al pratend komen we tot het plan dat er dan elke dag als de klas start een foto naar ouders worden gestuurd via Parro met alle kinderen in de klas zodat ouders weten dan hun kind aanwezig is.

Tot slot is er gesproken over godsdienst.
De godsdienst leerkracht is benaderd door ouders van lagere groepen. Zij hebben gevraagd of er ook aan kinderen van lagere groepen godsdienstles gegeven kan worden. Wat vindt de MR hiervan?
Besloten wordt dat er een peiling uit gedaan wordt om na te gaan of deze behoefte inderdaad onder de ouders leeft.
Als er inderdaad meerdere ouders zijn die dit willen (minimaal 7 per groep, want dit is het minimale aantal om voor deze lessen een leerkracht in te kunnen huren met subsidiegelden) dan zullen we onderzoeken of en hoe de lessen te regelen zijn.