Verslag MR 14-03-2024

De derde MR vergadering van dit schooljaar vindt plaats op school. We zijn compleet.

Wij hebben de notulen van de vorige vergadering besproken en gekeken welke actiepunten van de lijst konden. Er zijn geen punten voor de rondvraag. Er zijn 2 reacties gekomen op de enquête over de schooltijden.

Schooltijden

We hebben met elkaar gesproken over de uitslag van de enquête over de schooltijden. Er zijn 2 mails binnengekomen die ook besproken worden.

Optie 1 (4 dagen van 08:30-14:30 en 1 dag 08:30-12:30) had overduidelijke voorkeur. We hebben besproken wanneer wij ouders en het team op de hoogte stellen van de uitslag.

Pleinwacht

Nu de schooltijden van volgend jaar bekend zijn hebben we ook met elkaar gepraat over hoe we invulling moeten gaan geven aan de pleinwacht.

We bespreken met elkaar dat Diana een bericht uit zal doen over de uitslag waarin we ook vragen om vrijwilligers die bereid zijn om te helpen bij het invullen van de pauzes.

Ouderbijdrage

De MR heeft vragen over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze vragen kunnen beantwoord worden door de OR. Wij zullen de penningmeester van de OR uitnodigen om bij de volgende MR vergadering aan te sluiten zodat wij onze vragen kunnen stellen.

Binnenklimaat

Wij hebben Diana gevraagd naar de voortgang van stappen om het binnenklimaat op school te verbeteren. Diana geeft aan dat het bestuur hier nog steeds druk mee bezig is. Het streven van het bestuur is nog steeds dat voor de zomervakantie stappen gezet zijn om het binnenklimaat te verbeteren.