MR verslag 19-09-2023

Verslag MR vergadering dinsdag 19-09

De eerste MR vergadering van dit schooljaar vindt plaats op school. We zijn niet helemaal compleet.

Wij hebben de notulen van de vorige vergadering besproken en gekeken welke actiepunten van de lijst konden. Er zijn geen punten voor de rondvraag. Er is geen reactie gekomen vanuit de ouders over de laatste Nieuwsflits.

 MR verkiezing

Er is gesproken over de komende verkiezing voor de oudergeleding van de MR. Twee ouders hebben zich gemeld. Zij hebben een stukje geschreven dat gedeeld zal worden via Parro waarna ouders anoniem hun stem kunnen uitbrengen. Als de stemmen geteld zijn zal de uitslag bekend gemaakt worden en het nieuwe MR lid zal dan vanaf de volgende vergadering aanwezig zijn om de oudergeleding compleet te maken.

Schoolgids

De schoolgids is af. Deze wordt nog door de MR leden nagelezen. Als er geen opmerkingen zijn zal de nieuwste versie van de schoolgids te lezen zijn op de website.

Stand van zaken groep 8

Er staat nog steeds een vacature uit. Er komen af en toe reacties maar daar zit helaas nog niet de ervaren leerkracht tussen die we nodig hebben voor groep 8. Er wordt nog gekeken naar andere manieren van adverteren.

Verandering schooltijden

Zoals u al in vorige verslagen kon lezen maken wij 100 lesgevende uren teveel. Dit betekent dat de leerkrachten minder tijd hebben om andere taken uit te voeren. Daarnaast krijgen de leerkrachten te weinig of geen pauze. Dit komt mede doordat de pleinwacht nog steeds lastig in te vullen is.

De MR start dit jaar het traject om te kijken naar (mogelijk) andere schooltijden voor de KJS. Tijdens de volgende vergadering zetten we op de agenda welk tijdpad we gaan volgen voor deze verandering.

Binnenklimaat

De MR heeft van 2 ouders de vraag gekregen om het binnenklimaat op school te bespreken. Er is iemand op school langs geweest van de facilitaire dienst die het ventilatiesysteem heeft gecheckt. Er wordt voldoende geventileerd, het CO2 gehalte is binnen de norm, ventilatieboxen werken naar behoren. Het wordt echter nog steeds te warm.

Om de zorgen goed aan te kaarten zijn deze berichten ook gedeeld met het bestuur. De problemen met het binnenklimaat spelen op alle scholen binnen OZHW. Het bestuur erkent dat er problemen zijn en willen deze aanpakken. Het is echter niet makkelijk om bepaalde aanpassingen te doen aan het gebouw. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde duurzaamheidsmaatregelen waar de school aan moet voldoen.

De stichting ziet de noodzaak van een goed binnenklimaat en wil zo snel mogelijk met een oplossing komen voor alle scholen binnen de stichting.