Verslag MR vergadering 16-3-2023

De vergadering vindt plaats op school. We zijn niet helemaal compleet. Bij de volgende vergadering schuift ook Mirjam Stoop aan.

Wij hebben de notulen van de vorige vergadering en de GMR vergadering besproken. Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Er is geen reactie gekomen vanuit de ouders over de laatste Nieuwsflits.

Mededeling
Er is een mededeling van Sabine. Zij stopt per volgend schooljaar met de MR. Eerder was al bekend dat Femke ook per volgend schooljaar stopt. Dit betekent dat we per volgend schooljaar nog maar 2 leden van zowel de ouder- als de personeelsgeleding hebben in de MR. Het aantal leden van de ouder- en personeelsgeleding moet gelijk blijven. Tot de 200 leerlingen mogen wij er ook voor kiezen om de MR uit 4 personen te laten bestaan. Boven dit aantal moet de MR ook groter worden.

Wij gaan bij de volgende MR vergadering bespreken of wij met z’n vieren verdergaan of dat we een procedure opstarten voor een nieuw lid voor de oudergeleding en de personeelsgeleding.

Parkeerbeleid
Er is helaas nog niet voldoende veranderd met betrekking tot de verkeerssituatie op school. Graag willen we via Diana vragen of de wijkagent regelmatiger langs wilt komen. Dit om de ouders aan te spreken die verkeerd geparkeerd staan. Desnoods bekeuringen uitschrijven. De gele streep wordt consequent genegeerd en ook de plek voor laden en lossen wordt gebruikt als parkeerplek. Er ontstaan zeer gevaarlijke situaties voor de kinderen die naar en van school gaan. Helaas komen nog steeds heel veel ouders en kinderen met de auto naar school.

Schooltijden
Met het team is gesproken over eventuele aanpassing van de schooltijden volgend schooljaar in verband met het hoge aantal lesgevende uren dat wij maken. Aangezien dit een behoorlijk traject is dat doorlopen moet worden via de MR lijkt het ons bij nader inzien verstandiger om dit begin volgend schooljaar te doen. Dat geeft ons gelegenheid om eerst met het team de mogelijkheden te onderzoeken en daarna met voorstellen terug naar de MR te gaan. Zo kunnen ouders ook betrokken worden bij de keuzes die gemaakt moeten worden en nemen we de tijd om beslissingen te nemen.

Formatie
De formatie voor volgend schooljaar zal in de komende weken vorm krijgen. Zoals het er nu naar uitziet houden we dezelfde formatie, wat betekent dat het aantal fte gelijk blijft met dit jaar.

Er wordt hierbij nog een slag om de arm gehouden in verband met groep 3 volgend schooljaar. Wanneer deze groep te groot is zal er gesplitst moeten worden. Dat wordt de komende weken duidelijk.

Vormingsonderwijs
Het team heeft met elkaar besloten om per volgend schooljaar op een andere manier vorm te geven aan levensbeschouwing. Dit betekent helaas dat we afscheid nemen van Doretta. Hoe het vormingsonderwijs er volgend jaar uit zal zien wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.