verslag MR 16-01-2024

De derde MR vergadering van dit schooljaar vindt plaats op school. We zijn compleet.

Wij hebben de notulen van de vorige vergadering besproken en gekeken welke actiepunten van de lijst konden. Er zijn geen punten voor de rondvraag. Er is geen reactie gekomen vanuit de ouders over de laatste Nieuwsflits.

Schooltijden en pleinwacht

We hebben met elkaar gesproken over het invoeren van nieuwe schooltijden. We hebben geconcludeerd dat er nog meer tijd nodig is om goed na te denken over deze verandering. Er staat een peiling gepland voor ouders in de maand januari, deze wordt verschoven naar een later tijdstip.

Stand van zaken groep 8

Gelukkig is de vacature in groep 8 vervuld. We hebben een nieuwe collega, Leonie Hoogerheide, aangenomen voor de maandag en de dinsdag. Zij is na de kerstvakantie gestart in de groep. Ouders van groep 8 zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Leerlingaantal

We hebben met elkaar gesproken over de grote toestroom leerlingen vanaf de onderbouw. Met elkaar hebben we nagedacht over eventuele maatregelen die genomen moeten worden in de toekomst.