Verslag MR

Op 29 januari is de MR weer bij elkaar gekomen. Door ziekte van haar zoon kon Natasja helaas niet aansluiten.
Verder waren alle MR leden aanwezig.

De MR heeft haar leden geïnventariseerd en de zittings duur. Natasja zal volgend jaar geen MR lid meer zijn omdat haar zoon dan naar het VO is uitgestroomd. De andere OMR leden hebben de zittingsduur nog niet volgemaakt (3 jaar) en zullen dan ook aanblijven. Er zal voor het nieuwe schooljaar dan ook 1 nieuw ouderlid nodig zijn. Volgende vergadering wordt de procedure hiervoor uitgeschreven/ in gang gezet. (ouders worden nu alvast uitgenodigd om te bedenken of ze zitting in de MR een mooie taak vinden)

Aanvullend bericht van de MR:

Nieuw email adres is

Mrkjsheerjansdam@gmail.com

Via dit e mail adres kunnen ouders vragen of opmerkingen aan de MR leden laten weten. Ook kunnen ouders die lid willen worden van de MR hier hun profiel naar toe mailen. 

Voldoende ouders vinden voor de hulp bij de Pleinwacht blijft een probleem. Het kost te veel moeite en tijd op dit moment voor school. En dus teveel geld. Het is niet haalbaar om dit in de toekomst op deze manier te handhaven. De MR heeft dit jaar echter afgesproken om de ouders nog op een vriendelijke manier aan te sporen haar verantwoordelijkheid te nemen in deze. De MR vraagt daarom aan het team om tijdens de studiedagen te bespreken hoe ze ouders op een positieve manier kunnen aanspreken op het lopen van pleinwacht tijdens de middagpauze.

Het Bredeschool overleg kent op dit moment knelpunten. Dit terwijl de KJS goede samenwerking als Bredeschool erg belangrijk vindt en zich hier altijd voor heeft ingezet. De MR wil graag met de MR van de Rank in gesprek hierover. Ze zal dan ook de MR van de Rank uitnodigen.

Rapporten komen er aan, we gaan weer veel resultaten zien van cito. Besproken is dat de mate waarin belang gehecht wordt aan deze resultaten door de ouders op onze school, erg groot lijkt. Dit vinden de leden van de MR eigenlijk jammer. Is dit wel in het belang van de kinderen? Hoe zit het met de waardering voor talenten als het mooi kunnen tekenen? Het creatief zijn of het inzicht hebben in techniek? Of de waardering voor kinderen die heel sociaal zijn en lieve dingen doen op school, zoals anderen helpen? Hoe laat school waardering zien voor kinderen die heel erg hun best doen? (als ze geen hoog cijfer halen omdat dit niet bij hun IQ past?) Op het Maxima college wordt gewerkt met kanjerpunten. Dit wordt door de MR een mooie manier van werken gevonden. De MR vraagt aan het team om tijdens de studiedagen te bespreken of deze manier van werken ook passend zou kunnen zijn voor de KJS.
Daarnaast wil de MR vervolgens weten of de genoemde talenten (en mogelijk de behaalde kanjerpunten) op het rapport een plaats zouden kunnen krijgen. (Dit zal bij het komende rapport niet meer gaan lukken. Dus het is een vraag gericht op de toekomst)

GVO/HVO, op de school wordt godsdienst onderwijs gegeven onder schooltijd. Dit zijn PC lessen, hier heeft de MR in het verleden voor gekozen. Voorheen werden er ook HVO (humanistisch vormend onderwijs) lessen gegeven, daar was op den duur niet voldoende interesse voor. De MR vindt dat eigenlijk jammer. Ook vragen ze zich af of de huidige ouders nog steeds vinden dat er godsdienstlessen gegeven moeten worden (er zijn elke jaar weer voldoende aanmeldingen dus daar lijkt het wel op… maar moeten deze dan onder schooltijd gegeven worden??)
De MR vraagt aan de directie om een enquête uit te doen bij ouders over dit onderwerp. Ook is het goed om dit onderwerp met de leerlingenraad te bespreken.

De MR heeft besloten dit schooljaar geen oudertevredenheid enquête uit te voeren. Volgend schooljaar wel weer.

Tot slot is er een vraag ingebracht door een ouder. Deze ging over huiswerk. Waarom geeft de KJS huiswerk? Er is een waardevolle discussie gevoerd. De KJS geeft heel bewust en weloverwogen huiswerk aan kinderen. Niet alle kinderen krijgen hetzelfde en/of evenveel huiswerk. Maar over het geheel zijn er in school wel eenduidige afspraken over. Zijn deze afspraken nog van deze tijd? (veel VO scholen schaffen huiswerk af…) De MR vraagt aan het team van school om hier ook samen naar te kijken….

Een boel ‘huiswerk’ voor het team dus naar aanleiding van deze MR vergadering.
Wordt vervolgd….