Verslag MR vergadering van 10 maart 2021

Verslag MR vergadering

 

Verslag online MR vergaderding 10-03-2021

 

Afwezig Sabine Rijsdijk (met kennisgeving)

 

Er is een statuut MR doorgestuurd naar Godelieve met het verzoek hier feedback op te geven.

 

Cursus MR  in de gaten houden bij de OZHW academie volgend schooljaar.

 

Mededelingen school: Er is een nieuwe directeur benoemd voor de KJS. Diana Nolen. Het inwerken verloopt zeer positief. Diana start 1 april 2021 als eindverantwoordelijke van de school.

 

Er is een nieuw lid College van Bestuur benoemd, Reinoud de Vries. Hij gaat samen met Jenny Everts de algemene leiding nemen bij OZHW. Jenny Everts blijft Voorzitter College van Bestuur.

 

De meivakantie gaat gewoon door zoals op de planning staat. Communicatie opvang tijdens deze periode gaat via de YES! Alleen bestemd voor de kinderen die gebruik maken van de YES!

 

Corona update

– Het gaat vooralsnog redelijk. Nog geen grote problemen op de KJS. Het is lastig om kinderen te laten testen.

We proberen met cohorten te werken.

We zijn nog voorzichtig met de gymnastiek. Van het bestuur mogen we nog niet binnen gymmen.

 

Wat vinden de ouders? (MR geleding) van de aanpak en het verloop?

Ouders zijn tevreden met de aanpak.

Ze vragen zich af wat we doen met de thuiszitters?

Dan gaan de dagtaken online + eventueel tasjes met thuiswerk worden bezorgd. Mocht er een hele groep naar huis moeten i.v.m. besmetting dan gaan de online lessen gewoon weer van start zoals voorheen.

 

Mocht de leerkracht ziek zijn en geen online les kunnen geven dan houdt het onderwijs even helemaal op. Er is op dit moment helaas niet voldoende vervanging.

 

Er staan voldoende laptops klaar voor directe uitleen.

 

Als van een groep de helft op school en de helft thuis zit, kan de headset worden gebruik in de klas. De camera mag dan niet gebruikt worden om in de klas te kijken i.v.m. AVG. We hopen dat dit niet nodig zal zijn.

 

Alle leerkrachten proberen zich zo goed mogelijk aan alle regels te houden.

 

Ouders missen het contact met de school. Alles is veel abstracter. De leerkrachten merken dit en missen ook het contact met ouders.

 

Schoolplan – is meegenomen in het inspectieonderzoek en is goedgekeurd. Er is ruimte voor de nieuwe directeur om dit aan te vullen à MR ingestemd.

 

Jaarplanner 2021-2022– inzichtelijk maken vakantie en studiedagen. Basis is vastgelegd door FOKOR. Deze geldt ook voor Barendrecht en Zwijndrecht en wordt

 

 

ook gebruikt voor het V.O. Dagen zijn besproken en MR stemt na overeenstemming over de discussie punten in met de planning.

 

Formatie voorstel – is uitgebreid besproken en uitgelegd. De MR stemt in met de voorgestelde formatie.

Er is uitgesproken dat er zorgen zijn wat betreft de ruimte die we nodig zullen gaan hebben in de toekomst. De school heeft veel aanmeldingen.

 

Godsdienst – Ook volgend schooljaar wordt godsdienst gegeven in de groepen 3 t/m 8, mits voldoende ouders zich hiervoor inschrijven.

 

Er is een brief vanuit de ouders van groep 7 binnen gekomen bij de directie betreffend de inzet van extra handen in de onderbouw. Er is hiervoor een subsidie aangevraagd die is alleen gericht op onderwijs assistentie in de onderbouw en dus ook alleen daar inzetbaar is. Tevens is er een subsidie voor individuele kinderen, deze is voor januari goed ingezet maar i.v.m. het huidige Corona protocol is die werkwijze nu niet meer mogelijk. Er zijn vaste gezichten aan de groepen gekoppeld (stagiairs/ onderwijsassistenten), op deze manier wordt gezorgd dat er ook in de groepen 4 t/m 8 extra handen zijn.

 

Er is gesproken over communicatie van ouders via groepsapps. Er is momenteel weinig verbinding tussen ouders & school. Coronatijd is een zeer bijzondere tijd en er zijn korte lontjes. Communiceren via een app is lastig.

Spreek elkaar erover aan dat het niet oké is om dit via de app te bespreken. We krijgen als school ook heel veel complimenten en het is en blijft een hele leuke school.

 

Rapporten – nemen we mee naar een ander moment i.v.m. tijd.

 

Vanuit de GMR à

–          Er is een nieuw stappenplan, protocol betreft verwijdering van school.

–          Er is een nieuw merkvizier/ logo en een nieuwe bestuurder.

–          Het financiële jaarplan is goedgekeurd en

–          Er is momenteel een medewerkers onderzoek waar ook het bestuurskantoor bij betrokken is.

 

Punt vanuit de ouders MR à communicatie omtrent aanname nieuwe directeur verliep niet geheel vlekkeloos. Dit werd niet als prettig ervaren. Vanuit het team komt de aanvulling dat de bekendmaking van de nieuwe directeur niet als fijn is ervaren. Het team ontving onder schooltijd een mail terwijl ouders tegelijkertijd via de Parro een bericht kregen. Het team geeft aan dat het liever iets eerder op de hoogte was gebracht of de ouders iets later.