Verslag MR vergadering, schoolplan, schoolgids en jaarplan zijn behandeld, enquête schooltijden komt er volgend schooljaar aan

Op maandag 22 juni had de MR weer voor de 3e keer een online vergadering.
We zijn gestart met de actie- en besluitenlijst door te nemen.

De MR gaat een enquête uitzetten volgend schooljaar betreft de schooltijden. Handhaven we het huidige lesmodel
of stappen we over naar het 5 gelijke dagen model. Een aantal jaren geleden is hier ook onderzoek naar gedaan.
Het is nu weer tijd voor een update. De MR-ouder geleding gaat dit oppakken en betrekken hierin ook de wensen van de leerkrachten.

Vanuit de directie zijn er mededelingen:
Er komt waarschijnlijk weer een nieuw Corona protocol begin van het nieuwe schooljaar. Het bestuur en de directeuren
houden dit goed in de gaten en geven dat door aan het team en de ouders. Op dit moment geeft de pauze een probleem.
Omdat er geen ouders in de school mogen komen lopen de leerkrachten zelf pleinwacht. Dus werken van 8:15 uur tot 14:45 continue.
Dat is niet prettig. Godelieve zoekt uit of het financieel haalbaar is om een extern iemand in te huren die de Pleinwacht door ouders kan uitvoeren.
Ze komt hierop terug middels informatie/ een voorstel.*

Er is deze zomer een mogelijkheid om een zomerschool te organiseren in de eerste en de laatste week van de zomervakantie voor kinderen
uit groep 4 t/m 8. Leerkrachten hebben aan kunnen geven welke kinderen zij graag mee zien doen in deze zomerschool weken. Ouders geven
aan dat ze gehoord hebben dat ouders deze manier van werken als lastig hebben ervaren. School begrijpt dit, maar wil graag ruimte hebben
om een dergelijke manier van kinderen stimuleren voor de zomerschool te kiezen behouden. Er zullen nog voldoende plaatsen over zijn voor
kinderen die niet als eerste door leerkrachten zijn aangemerkt. Ouders worden hierover geïnformeerd en kunnen hun kind dan vervolgens ook
zelf hiervoor aanmelden. Er is een vast aantal plekken beschikbaar dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

We hebben de schoolgids doorgenomen en besproken. Ook het jaarplan en het schoolplan is kritisch bekeken en besproken.
De resultaten van de tevredenheid enquête van ouders is besproken. Helaas waren hier maar heel weinig ouders die hebben gereageerd. De ouders
die hebben gereageerd waren positief (minder dan 60) en deze resultaten zijn gepubliceerd bij scholen op de kaart. Volgend schooljaar moeten we
dit anders gaan aanpakken om meer respons te krijgen.
Volgend schooljaar gaan er ook godsdienstlessen gegeven worden in de groepen 3&4 en 5&6. Er zijn maar weinig briefjes teruggekomen n.a.v. de
inschrijvingen, maar we gaan het een jaar uitproberen.

Er zijn voor het nieuwe schooljaar 6 data gepland voor de MR vergaderingen.
De MR oudergeleding gaat volgend schooljaar een cursus volgen.

*Na de vergadering is gebleken dat een pedagogisch medewerker inhuren te duur is. Er zal om die reden weer gewerkt gaan worden met ouders als Pleinwacht. (Gelukkig geeft het inmiddels bekende Corona-protocol PO hier ook de ruimte toe)