Verslag MR vergadering dinsdag 19-01-2021 (online)

Helaas is Elseline afwezig i.v.m. ziekte. We wensen haar beterschap.

Er is een vraag vanuit de ouders of ouders kunnen worden meegenomen in de voortgang van de kinderen?
Het is begrijpelijk dat ouders inzicht missen. Alleen we kunnen in deze tijd helaas niet bieden wat we normaal bieden in Parnassys.
Binnen het team zijn we op zoek naar mogelijkheden om ouders te informeren. We hebben geconstateerd dat de kinderen tijdens de eerste lock down goed hebben gewerkt. De leerlingen waar we ons toen zorgen over maakten zijn nu op school.
Leerkrachten geven dagelijks instructie lessen met nieuwe stof. Leerkrachten kunnen dat bekijken in Snappet. Daar kunnen ze de kinderen in volgen en zo nodig extra hulp bieden.
De opdracht vanuit het rijk naar de scholen toe is: Houd de kennis warm en behaal de lesdoelen online. Focus hierbij vooral op rekenen- spelling – lezen en taal. De resultaten kunnen we nu niet toetsen.

Hoe kijkt de MR tegen de huidige aanpak van school aan?
Over het algemeen zijn ouders zeer tevreden over de geboden indeling van online lesgeven. Soms is het lastig om de hele dag online te zijn. Niet overal wordt dezelfde structuur geboden.
Er zijn vier duidelijke instructiemomenten per dag. Kinderen kunnen en mogen na de instructiemomenten samenwerken online.
Vooral in de bovenbouw gaat dat heel goed.
Ook de gymlessen zijn een mooie aanvulling. Fijn dat de kinderen elkaar dan even echt kunnen zien.

Er heeft online een thema bezoek plaats gevonden met de onderwijsinspecteur en Godelieve en Kimberly. Met het daarbij behorende reflectieformulier
Thema van het onderzoek was: Welke leerlingen hebben we in huis? Ken je die leerlingen? En krijgen ze wat ze nodig hebben? Voldoet de school aan alle eisen?
Tussenopbrengsten en eindopbrengsten zijn besproken. En er is een voorbereidingsdocument doorgenomen.
Alles zag er goed uit. We zijn goed bezig. De inspecteur was tevreden met de duidelijke uitleg. De komende 4 jaar mogen we zo doorgaan. Dat is fijn nieuws.

Het schoolplan moet een volgende keer in de MR worden doorgenomen.

De uitslag van de schooltijden enquête. Er was een goede opkomst. Er is een keuze die overduidelijk de voorkeur heeft. En dat is de keuze om het precies zo te laten zoals het nu is.
De MR ouders geven hun akkoord hiervoor en zij bedanken de werkgroep voor hun inzet!

Er is in december een tevredenheidsenquête geweest voor de leerlingen van groep 6-7 & 8. De kinderen hebben aangegeven dat ze zeer tevreden zijn op school. De resultaten zullen worden besproken met de leerlingenraad.

Godelieve informeert de ouders van de MR dat ze een andere baan heeft. De leerkrachten waren die middag al ingelicht. Iedereen was er stil van. Dit hadden we niet aan zien komen. Godelieve legt haar besluit uit en stuurt alle ouders vanavond een brief.

Er zal een benoemingsadviescommissie (BAC) worden samengesteld. Hierin zal in ieder geval een lid uit de MR, een lid uit het MT en een leerkracht zitting hebben. Normaliter is een directeur van een collega school lid van de BAC. De procedure valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur van OZHW: Jenny Everts.

Er wordt nog gesproken over de leerkrachten wisseling in groep 6. Ouders van groep 6 hebben hier een brief met uitleg over gekregen.

Esther zal met Godelieve kijken (later) naar het statuut MR KJS.

Op de volgende agenda van de MR (10 maart) zal worden gesproken over:
Het schoolplan, de formatie schooljaar 21-22 en de verdeling vakantiedagen 21-22.

Tenslotte geven de ouders van de MR de complimenten naar de leerkrachten.
De leerkrachten vinden dit fijn om te horen en zullen dit doorgeven aan de rest van het team.