Verslag MR vergadering 8 maart.

De Mr vergadering vond weer plaats op school. Fijn om elkaar weer live te zien i.p.v. via het computerscherm.
We bekijken gezamenlijk welke acties en besluiten er van de lijst af mogen.
Schoolse zaken : Diana
De MR had de vraag bij Diana neergelegd n.a.v. een artikel betreft het primair onderwijs dat we minder geld zouden krijgen volgend schooljaar. Diana legt uit dat dit komt omdat er een andere manier komt om geld te ontvangen vanuit het rijk. Eerst ging per schooljaar in 2 delen en nu gaat dat veranderen. Het eerste deel blijft hetzelfde maar vanaf januari 2023 gaan we dat per maand ontvangen. Hierdoor ontstaat er een klein verschil maar dat heeft geen gevolgen. Dus geen zorgen.
Goed nieuws over de instroom groep. Via een hobbeltje is het toch gelukt! Deze groep gaat starten in het speellokaal. De opening is vrijdag 11 maart en de groep start maandag 14 maart. Diana geeft aan dat de brief die namens de MR is geschreven aan het bestuur/gemeente Zwijndrecht hierin heeft meegeholpen. Fijn! De kleutergroepen krijgen nu ook extra tijd om in de sporthal te gymnastieklessen te volgen.
Er komt per 1 mei een vacature in de kleutergroep. Iedereen graag de vacature delen zodat we een hoop reacties zullen gaan krijgen en deze mensen kunnen uitnodigen voor een gesprek. Wie wil er komen werken op de KJS?
Voortgang NPO gelden:
Zoals de vorige keer is aangegeven worden deze gelden vanuit het rijk aan de scholen uitgekeerd om eventuele achterstanden door de corona te verhelpen. Op de KJS zijn deze gelden besteed aan de aanschaf van rekenmaterialen. “Met sprongen vooruit” zijn allemaal rekenspelen om op een andere manier het rekenen te oefenen. Vaak op een leuke en speelse manier. Dit gebruiken we naast onze huidige methode. We hebben weer een scholing met het hele team gedaan van Leefstijl. De methode voor sociaal emotionele ontwikkeling die in elke groep wordt gebruikt. We hebben een leerkracht die zich gespecialiseerd heeft als acoustic pioneer coach. Een andere leerkracht is een opleiding aan het volgen voor kindcoach. Verder is verkleining van de kleutergroepen een onderdeel van NPO. Vanaf 7 maart tot het einde van dit schooljaar hebben wij en instroomgroep. We hebben een collega die leesspecialist is geworden en in de groepen 3 en 4 extra tijd investeert in het lesonderwijs en daarnaast individuele kinderen begeleidt. En we hebben een onderwijsassistent die leerkrachten ondersteunt en leerlingen extra helpt. Zij is de laatste periode ook vaak ingezet om zieke collega’s (corona/ quarantaine) te vervangen waardoor we bijna geen klas naar huis hebben hoeven sturen en dat was natuurlijk ook heel fijn.
We hebben tenslotte naar de kalender voor volgend schooljaar gekeken. 2022-2023. We volgen weer FOCOR. De vakanties in Zwijndrecht en Barendrechtse scholen zijn komend schooljaar gelijk voor P.O en V.O. Dat is heel fijn. De wens van de ouders is meegenomen om de vrijdag voor de kerst- en de voorjaars– en de zomervakantie te plakken. De M.R. gaat akkoord met het voorstel zodat het zo spoedig mogelijk met ouders kan worden gedeeld. Hier komen alleen nog de studiedagen bij. Deze worden later bekend gemaakt.
Doordat niet de hele MR compleet was wordt de foto verschoven naar de volgende keer.
Er is geen post voor de MR.
Vanuit de GMR is er een samenvatting doorgestuurd van de laatste vergadering. Dat was voor iedereen helder.
Nieuwe vergadering is donderdag 19 mei.