Verslag MR vergadering 30 september 2021

We hebben gesproken over de volgende zaken:

Esther gaat bekijken welke officiële stukken er specifiek nodig zijn om in de statuten van de MR te vermelden. Diana heeft deze doorgestuurd.
Er wordt ook nagegaan hoe het zit met de gelden voor de MR. Dit zal Diana navragen. Tevens worden de vacatiegelden gecheckt voor
de oudergeleding van de MR. We zijn als school heel blij dat we weer ouders in de school mogen ontvangen. Zo hebben de oudervertelgesprekken
weer op school plaats gevonden. We hebben zodoende alle ouders weer live kunnen zien. Ook mogen de kinderen bij verjaardagen weer de klassen rond gaan.
Om verder invulling te geven aan de wensen van ouders en leerkrachten betreffende ouderbetrokkenheid, gaan we in het team bespreken op welke
momenten we ouders nog meer de school binnen kunnen vragen. De ouders van de MR vinden het ook een hele fijne ontwikkeling.
Er heeft een kleine personele verandering plaats gevonden in groep 4. Marleen heeft ( in ieder geval t/m december) de uren van Suzanne overgenomen. Super fijn dat het
intern is opgelost.
Namens de O.R. is er een brief naar de ouders gestuurd over de vrijwillige bijdrage. We kijken ernaar uit om dit schooljaar weer hele leuke dingen te gaan ondernemen.
Er is gesproken over het inzetten van de werkdrukverlagingsgelden, hiervoor is de vakleerkracht gymnastiek extra ingezet en de techniekleerkracht.
Tevens is er een stukje naar de onderwijsassistente gegaan. Ook een deel van de NPO gelden wordt besteed aan personeel; scholing en inzetten van de leesspecialist (Marjolein Tims), Akoestic Pioneer scholing (Marleen den Otter), training kind & gedrag coach (Mirjam Stoop). Onze rekenspecialist (Jolanda Noordermeer) zal ook extra materialen aanschaffen van deze gelden.
Er is enige onduidelijkheid vanuit de GMR gekomen met betrekking tot het afdragen van een procentueel bedrag van deze gelden voor het onderwijsservice bureau van OZHW.
Marleen en Sabine gaan hierover in contact om het op te helderen. De directeur geeft aan dat we een mooie groei doormaken betreft het leerlingenaantal. Gekeken wordt hoe we de huisvesting in de toekomst kunnen aanpakken.
Tenslotte wordt er gesproken over de luizencontrole. Helaas constateren de ‘luizenmoeders’ nog regelmatig luizen (neten). Advies blijft om consequent de haren van uw kind(eren) te controleren.