Verslag MR vergadering 15-9-2022

We heten Eva Meijer hartelijk welkom. Zij heeft de plaats ingenomen van Jolanda Noordermeer.

Vanuit de directie kwamen deze schoolse zaken ter bespreking:

 • Start nieuw schooljaar:
  Is goed verlopen. Alle groepen zijn bezet met leerkrachten. Ilona is gestart als onderwijsassistent. Verder hebben we op school drie PABO studenten en 2 onderwijsassistenten in opleiding een stage plek kunnen bieden.
 • Schoolplan:
  Het schoolplan is besproken.
  Het team gaat een teamscholing volgen met aandacht voor professionalisering en feedback.
  Samenwerking Yes Kinderopvang besproken. In MR zijn meerdere geluiden gehoord van onvrede over de kinderopvang. Maak het als ouders zelf ook bespreekbaar met de Yes.
 • Risicoanalyse:
  Terugkoppeling onderzoek risico inventarisatie en evaluatie.
  Geen schokkende dingen. Wel facilitaire aandachtspunten, waaronder ventilatie, raamstickers en antislipmatten bij de kleuters.

 • Sectorplan
  Het kabinet wil een schoolsluiting t.a.t. voorkomen mocht er weer sprake zijn van een opleving van het Coronavirus. Om hier goed op voorbereid te zijn moeten scholen een sectorplan schrijven.
  4 Scenario’s zijn geformuleerd, waarin maatregelen staan zodat leerlingen en personeel op een veilige manier naar school kunnen komen. Dit moet voor 1 oktober met de MR gecommuniceerd worden voor feedback. Als school zijn we dan goed voorbereid op de verschillende maatregelen in de verschillende geformuleerde scenario’s. OZHW volgt de richtlijnen vanuit het kabinet.
 • Godsdienst:
  Discussie hierover zetten we op de agenda voor eerste
  bijeenkomst schooljaar ‘22/’23.
  Wegens afwezigheid 2 MR leden schuiven we dit onderwerp door naar de volgende vergadering.

 

Uit de rondvraag zijn de volgende punten besproken:

Armoedebeleid
Er is geen apart armoedebeleid.
De oudercommissie van Yes! heeft Diana hier ook over bevraagd.

Contactouders
Ieder jaar vragen of er nieuwe gegadigden zijn. Ouders kunnen dit begin schooljaar aangeven, zodat andere ouders die willen ook de kans krijgen.

Helder schrijven
Is er een mogelijkheid om de communicatie in brieven en algemene info vanuit school op taalniveau te schrijven dat door het grootste deel van de lezers eenvoudig te begrijpen is? Hier houden we zeker rekening mee.

Parkeren
Ouders storen zich aan parkeergedrag andere ouders. Oproep aan ouders om elkaar op dit gedrag aan te spreken. Diana neemt dit regelmatig mee in communicatie. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Informatieavond

Dinsdag 13-09-2022 was de jaarlijkse informatieavond. We hebben geconstateerd dat deze avond veel minder druk bezocht is dan we gewend waren. Zeker in de bovenbouw. Wat kan hiervan de reden zijn? Kunnen we dit evalueren onder de ouders? Op welke manier? Past de huidige vorm nog bij de wensen/ verwachtingen van ouders? Een punt om op terug te komen in de MR en dit gaan we ook in het team bespreken.

Volgende vergadering is op maandag 7 november.