Verslag MR dinsdag 21 januari 2020

We beginnen de vergadering met het welkom heten van Elseline Hartingsveld. Zij komt de MR versterken nadat Maaike Ouderkerk de MR heeft verlaten.
De actie- en besluitenlijst wordt doorgenomen en aangevuld.
Op 9 december hebben Esther, Jolanda en Godelieve samen de begroting doorgenomen van dit schooljaar. Uit die bijeenkomst waren wat punten naar voren gekomen die vroegen om opheldering en uitleg. Godelieve heeft deze punten meegenomen naar het bestuur en heeft in deze vergadering hier een terugkoppeling over gegeven.
Schoolse mededelingen:
19 maart heeft OZHW een studiemiddag ingepland die we zijn vergeten te vermelden op de kalender. De MR vindt het noodzakelijk dat dit zo snel mogelijk met ouders wordt gecommuniceerd. Godelieve stuurt deze week nog een parro bericht.
Er is kort gesproken over de formatie voor volgend schooljaar, maar de volgende MR vergadering zullen we hier dieper op ingaan.
We hebben 8 reacties ontvangen op de Forms voor ouders met betrekking tot het schoolplan. Hier hebben we met elkaar naar gekeken en indien mogelijk wordt hier actie op ondernomen.
We hebben de stukken van de GMR gelezen en doorgenomen. De GMR gaat in gesprek met de raad van toezicht over de stakingen in het onderwijs. Zij hebben hiervoor een vragenlijst gemaakt en collega’s is gevraagd deze in te vullen. Als het gesprek heeft plaats gevonden, krijgen we hiervan een evaluatieverslag.
Ook hebben we het gehad over het eventueel volgen van een cursus speciaal voor MR leden. 4 leden van MR hebben hier wel interesse in volgend schooljaar. Dit gaan we doorgeven aan het bestuur.
Tenslotte hebben we een foto gemaakt voor op de website.
Volgende vergadering is 18 maart 2020.