Verslag MR (27-05-2021)

We zijn gestart met een kennismakingsrondje, omdat dit de eerste vergadering met de nieuwe directeur Diana Nolen was.
De notulen van de vorige vergadering zijn besproken.

Schoolse zaken:

Corona update → we blijven voorzichtig. Ook vanuit het bestuur wordt de veiligheid van leerkrachten als heel belangrijk gezien. De maatregelen blijven daarom van kracht. De GMR eist alleen wel heldere communicatie en universele regels die vanuit de GGD worden geadviseerd. De MR sluit zich daar bij aan.

Schoolplan/jaarplan → Het jaarplan van de KJS was iets te ambitieus waardoor besloten is door directeur en leerkrachten om er 4 speerpunten uit te halen waar volgend jaar verder aan gewerkt gaat worden. Dit is tijdens de studiedag van 26 april besproken en besloten. Er is toen ook al aan de speerpunten gewerkt.

Formatieplan → Er is medegedeeld dat we volgend schooljaar weer starten met 8 groepen. De groepsindeling wordt 24 juni bekend gemaakt aan ouders. Op 30 juni maken de kinderen kennis met hun nieuwe leerkracht/leerkrachten. Het was weer een hele puzzel, maar het is gelukt.
De MR heeft aangegeven graag nader kennis te willen maken met de vrienden van de KJS. Dit om samen te kijken wat we kunnen betekenen voor de KJS.

Godsdienstlessen → De lessen gaan volgens jaar door onder leiding van juf Doretta. Naar aanleiding van de aanmeldingen is besloten om dat er komend schooljaar lessen worden gegeven aan groep 3 en 4, groep 7 en groep 8. Helaas waren er te weinig aanmeldingen voor de groepen 5 en 6 waardoor er voor deze laatste 2 groepen volgend schooljaar geen godsdienst zal zijn.
NB: inmiddels is bekend dat er een oplossing is zodat ook de kinderen die zich aangemeld hadden uit groep 5 en 6 kunnen deelnemen aan de godsdienstlessen.

Er komen vanwege corona vanuit de overheid subsidiegelden vrij. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je als school goed in kaart kunnen brengen welke eventuele achterstanden er door corona zijn opgelopen. Dit wordt gedaan door middel van een schoolscan. Er wordt aangegeven dat de zorg op de KJS altijd goed in beeld geweest. We gaan kijken waar de gelden voor ingezet kunnen worden. Mensen, materialen of teamscholing. Dit plan moet voor de zomervakantie klaar zijn en goed gekeurd worden door de MR voordat het naar het bestuur gaat.

Rapportgesprekken → Vanuit de oudergeleding van de MR komt de opmerking dat 2 rapportgesprekken per schooljaar als weinig wordt ervaren. De school geeft aan dat we starten met een oudervertelgesprek, waarin het welbevinden wordt besproken. Ouders en kinderen kunnen in dit gesprek aangegeven wat ze belangrijk vinden, verwachten van de leerkracht en afspraken maken. In het tweede gesprek wat rond februari plaats vindt, worden resultaten van de methodetoetsen en de Cito besproken. In het derde gesprek wat rond juni plaats vindt, worden de eindresultaten besproken.

Het hele schooljaar kunnen ouders in het ouderportaal van Parnassys alle resultaten van hun kind volgen. Ouders en leerkrachten kunnen altijd tussendoor een afspraak maken met elkaar. In de afgelopen twee jaar is door corona het fysieke contact tussen ouders en school een stuk minder geweest. Er wordt uitgesproken door zowel de oudergeleding als de leerkrachten dat we dit fysieke contact hebben gemist en dat we hopen dat het nieuwe schooljaar anders zal zijn.

Pleinwacht → Er wordt aangegeven dat er voor ouders onduidelijkheden zijn over de pleinwacht. Om dit helder te krijgen wordt verwezen naar de website waar duidelijk staat vermeld wat de afspraken zijn en hoe we als school tot die afspraken zijn gekomen. Zie hieronder de tekst op de website:

Tijdens de lunch toezicht houden op het plein kunnen wij niet alleen….
Onze school werkt met een continurooster. Dit is handig en gratis voor ouders. Verschillende keren zijn ouders bevraagd of ze het continurooster willen handhaven op onze school Verre weg de meeste ouders willen dit. Ook als we hierbij aangeven dat het dan wel nodig is dat ouders helpen bij het toezicht op het plein.
Om deze reden organiseren wij dat kinderen tussen de middag 30 minuten buiten kunnen spelen. Iemand van school houdt hierbij toezicht samen met een ouder.
Klassenouders regelen samen met de leerkracht wie er wanneer toezicht houdt. Als elke ouder 2 keer per schooljaar komt helpen zijn alle pauzes gevuld.
Op deze manier besparen we veel geld voor iedereen en regelen we een gezellige en rustige middagpauze voor onze kinderen.
Mogen we rekenen op uw hulp?
(Mocht toezichthouden echt niet mogelijk voor u zijn dan kunt u andere ouders vragen voor u het toezicht over te nemen. Er zijn ouders die dit tegen een vergoeding voor u willen doen. Dit regelt u dan zelf. De klassenouder of leerkracht kan u met ouders in contact brengen die voor een vergoeding de Pleinwacht over willen nemen)

Gelukkig zien we bij heel veel groepen dat dit heel goed gaat. Mochten er toch nog onduidelijkheden zijn, dan kan er contact opgenomen worden met de directeur Diana Nolen.

Coronamaatregelen na bezoek buitenland → Er komt een vraag vanuit de ouders wat ons beleid is omtrent quarantaine van kinderen die een vakantie in het buitenland hebben doorgebracht. De school volgt de regels vanuit de overheid. Dit betekent dat gezinnen die op vakantie gaan naar een land met code oranje, na terugkomst in quarantaine dienen te gaan en zichzelf vanaf dag 5 te laten testen. Bij een negatieve test zijn de kinderen uiteraard welkom op school. Wij vragen ouders daarin hun verantwoordelijkheid te nemen en op die manier respect te tonen voor ieders gezondheid.

De volgende MR vergadering zal op 22 juni plaatsvinden. Dit is tevens de laatste MR vergadering van dit schooljaar.