Verslag MR 17-01-2023

De vergadering vindt dit keer online plaats.

Volgende keer schuift Mirjam Stoop aan als vervanging voor Marleen den Otter.

Er zijn geen vragen voor de rondvraag en de actiepunten zijn besproken.
We gaan een jaarplanning van stukken opmaken en gaan dit afstemmen met de directie.
Er is geen reactie gekomen vanuit de ouders over de laatste Nieuwsflits.

Schoolse zaken :
Vormingsonderwijs

De MR heeft geen reacties ontvangen vanuit ouders naar aanleiding van het vorige verslag waarin gesproken wordt over vormingsonderwijs op de KJS.
Diana gaat met het team bespreken op welke (andere) manier er invulling gegeven kan worden aan Levensbeschouwing. Dit zal plaatsvinden op studiedagen en/of koersplandag. Komt terug in de MR.

Schooltijden:
We maken te veel lesgevende uren per jaar. Minimum is 940 uur les. Wij geven 1040 uur les in een jaar.
Na aftrek van studiedagen en vrije dagen voor een vakantie houden we nog 24 uur over. Het gevolg van zoveel lesgevende uren boven het wettelijk verplichte aantal uren, is dat er te weinig tijd overblijft om met het team te praten over schoolontwikkeling. Diana zal na gesprek met het team een voorstel doen in de MR hoe wij dit gaan aanpassen.

Ook het continurooster inclusief lunchpauze is een constructie die arbo technisch te wensen overlaat. Doordat leerkrachten zowel lunchen met de kinderen als de pleinwachten (met ouders) draaien is er geen mogelijkheid tot een verplichte eigen pauze van een half uur binnen de gestelde normen.

De werkdruk onder leerkrachten is mede hierdoor hoog.

Oplossingen zullen besproken worden binnen het team en de uitkomsten daarvan worden gedeeld met de MR. Ook de MR wordt gevraagd hierover mee te denken. Dit zou meegenomen kunnen worden bij de volgende inventarisatie over schooltijden. Deze enquête wordt 1 keer in de vier jaar afgenomen.

Voorstel om de enquête naar voren te halen. Diana neemt het mee in het team en neemt het mee terug tijdens de volgende vergadering. MR vindt het belangrijk dat input van de leerkrachten zelf hierin worden meegenomen. Ook vindt de MR het belangrijk om ouders goed en duidelijk te informeren. Dit kan via Nieuwsflits of contactouders. Esther en Sabine bereiden dit voor.

Groep 3 schooljaar ’23/’24 à 
Leden MR geven aan dat er onrust is onder ouders wiens kinderen volgend jaar in groep 3 komen. De verwachting is dat het een grote groep wordt. Diana heeft een Parro bericht gestuurd zodat ouders weten dat dit punt prioriteit heeft. Als er meer nieuws is wil zij een voorlichtingsavond geven voor ouders van groep 2 leerlingen.
De komende weken vinden gesprekken plaats tussen partijen die verantwoordelijkheid hebben over de inrichting van het gebouw en de vierkante meters waar school recht op heeft.

Contact GMR notulen.
De impressie bestuurlijk overleg (G)MR van 12 december zijn vanmiddag pas binnengekomen en zullen worden doorgemaild naar alle MR-leden.

Parkeerbeleid:

De oudergelding van de MR maakt zich ernstige zorgen over de verkeerssituatie voor de school. Graag willen we via Diana vragen of de wijkagent regelmatiger langs wilt komen. Dit om de ouders aan te spreken die verkeerd geparkeerd staan. Desnoods bekeuringen uitschrijven. De gele streep wordt consequent genegeerd en ook de plek voor laden en lossen wordt gebruikt als parkeerplek. Er ontstaan zeer gevaarlijke situaties voor de kinderen die naar en van school gaan. Helaas komen nog steeds heel veel ouders en kinderen met de auto naar school.

Taakverdeling:

Vraag aan Mirjam tijdens volgende vergadering of ze contacten GMR over wil nemen van Marleen.

Agenda en stukje in Nieuwsflits wordt vanaf volgende keer overgenomen door Eva.

Nieuwe donderdag datum 16 maart.